Analiza nivoa EMF

Portal Analiza nivoa EMF (electromagnetic field - elektromagnetsko polje) nudi alate za prostornu i atributsku analizu vrednosti elektromagnetskog polja u Srbiji dobijenih iz merenja koje je sproveo RATEL i omogućio da budu javno dostupni putem nacionalnog Portala otvorenih podataka. Razvijen je u okviru Izazova otvorenih podataka – Informisanje građana o nivoima i promenama elektromagnetskog polja.

Portal Analiza nivoa EMF se zasniva na korišćenju aktuelnih veb GIS tehnologija otvorenog koda sa svojim funkcionalnostima i postavci aplikacije nad otvorenim podacima. Sama aplikacija ima za cilj da omogući dalju obradu i kreativnu upotrebu otvorenih podataka. Moguće je vršiti poređenje dostupnih podataka merenja nivoa EMF sa proširivim spektrom geoprostornih podataka. Osnovno korišćenje aplikacije moguće je za sve zainteresovane strane, dok registrovani korisnici imaju pristup dodatnim sadržajima i funkcionalnostima. 

Otvoreni podaci koji su korišćeni kao izvor ažuriraju se jednom mesečno, pokrivaju period od kraja 2017. godine do danas i dobijeni su iz merenja gde je merna nesigurnost senzorskih elemenata iznosi 22%. Trenutno je obuhvaćeno 26 mernih stanica, raspoređenih na lokacijama širom Srbije u zonama povećane osetljivosti (pokrivaju one prostore u kojima veći broj ljudi boravi u dužim vremenskim intervalima, a posebno zone u kojima se nalaze obdaništa, škole, fakulteti, bolnice).

O pojmu elektromagnetskog polja, njegovoj koristi, uticaju na čoveka i metodologiji merenja može se informisati na zvaničnom sajtu RATEL-a na adresi http://emf.ratel.rs/lat/em-polja/.