Aplikacija za analizu
Aplikacija za analizu

Aplikacija

Analiza nivoa EMF je veb aplikacija za uporednu prostorno-vremensku analizu podataka o izmerenim vrednostima elektromagnetskog polja. Aplikacija ima alate za efikasan način za vizuelizaciju, mapiranje, pretraživanje i filtriranje preuzetih podataka.

Karakteristične postavke alata i podataka mogu se podeliti na interaktivne karte i kontrolne ploče (dashboard). Dok karte predstavljaju monolitnu celinu sa centralnom mapom na kojoj se nalaze alatke sa naprednim funkcionalnostima, kontrolne ploče imaju mogućnost  jednostavnijeg kombinovanja više celina u uporednom prikazu.

Kontrolne ploče

Na sledećoj slici vidi se kontrolna ploča: Lokacijski filtriran grafikon maksimalnih dnevnih vrednosti (Uporedni vremenski periodi za 2018. i 2019.) koja je dostupna na adresi. Pomeranjem karte može se odabrati željeni lokalitet od interesa. Grafikoni su povezani sa prikazom karte i određuju maksimalne dnevne vrednosti sa mernih stanica vidljivih na mapi. Na konkretnom prikazu kontrolne ploče može se uvideti da su maksimalne dnevne vrednosti na teritoriji Beograda imala manje oscilacija tokom 2019. nego 2018.

Lokacijski filtriran grafikon maksimalnih dnevnih merenja
Lokacijski filtriran grafikon maksimalnih dnevnih vrednosti

Na sledećoj slici vidi se kontrolna ploča: Uporedni prikaz sa stubičastim grafikonima na mapi (Uporedni prikaz dve lokacije sa grafikonima srednjih i maksimalnih vrednosti za period 2018.-2019.) i ona je dostupna na adresi. Pomeranjem karte mogu se odabrati dva željena lokaliteta od interesa. Na početnom prikazu to su Beograd i Novi Sad. Ovaj prikaz može navesti na zaključak da su izmerene vrednosti u Novom Sadu uravnoteženije između stanica, ali treba uzeti u obzir veću blizinu stanica. Uočljivo je i da su u Beogradu izraženije razlike srednjih (AVG) i maksimalnih (MAX) vrednosti. Moguće je svaku kartu dodatno urediti stilski i sadržajno da bi se istakla zanimljiva prostorna poređenja izmerenih podataka. Pored satelitskog snimka koriste se i granice političkih opština radi bolje orijentacije na mapi.

Uporedni prikaz sa stubičastim grafikonima na mapi
Uporedni prikaz sa stubičastim grafikonima na mapi

Na sledećoj slici prikazana je kontrolna ploča: Uporedni prikaz na dve karte (srednjih i maksimalnih vrednosti nivoa EMF za period 2018.-2019.) i ona je dostupna na adresi. Ovde se vide podloge sa stilizovanim kartografskim prikazom reljefa i topografskog sadržaja. Nezavisno upravljanje sa prikazima na dve karte omogućuje lakše poređenje lokacija koje su udaljene – na "Karta 1" je centralna Srbija, dok se na "Karta 2" nalaze Smederevo i Požarevac. Ovaj prikaz upućuje na to da se na ovim lokacijama nalazi ravnomeran raspored mernih stanica dok se srednje i maksimalne vrednosti nivoa EMF značajnije razlikuju u ovim mestima. Maksimalne vrednosti su svakako daleko ispod referentnog graničnog nivoa.

Uporedni prikaz na dve karte
Uporedni prikaz na dve karte 

 

Karte

Karte su alatke kojima mogu da se izvode kompleksnije GIS analize. Mogućnosti analiza se vezuju za:

  • Funkcionalnosti preklapanja slojeva (vektorskih i rasterskih) sa podešavanjima kartografskog prikaza radi boljeg uočavanja zavisnosti između prostornih entiteta. Na sledećoj slici vidi se kombinovanje rasterskih slojeva iz različitih izvora koji ističu urbane sredine (svetla vidljiva na satelitskim noćnim snimcima i prikaz temperaturnih razlika između urbanog jezgra i ruralne okoline naselja). Zajedničkim prikazom sa preuzetim lokacijama mernih stanica stiče se bolji uvid u njihov raspored i olakšava planiranje za buduće lokacije. Ova karta je dostupna na adresi.
  • Funkcionalnost kretanja po vremenskoj osi radi detaljnijeg uporednog uvida u dnevne statistike EMF merenja. Pomoću kontrole na dnu ekrana (vidljivo na prethodnoj slici) može se lako odabrati željeni dan, a na mapi će biti vidljive statistike (maksimalne - MAX i srednje – AVG vrednosti za taj dan). Detalji merenja za odabrani dan mogu se dobiti klikom na željeno merno mesto. Na sledećoj slici vidi se karta Dnevne statistike koja je dostupna na adresi, a na njoj je odabran dan 29. april 2019. putem kontrole za vreme i tako su određene vrednosti koje se ispisuju na karti i u prozoru sa detaljima. U prozoru sa detaljima dnevnih statistika ispisani su i sati u kojima su minimalne i maksimalne vrednosti izmerene odabranog dana. Na dnu ispisa je link ka RATEL sajtu gde su detalji odabrane stanice sa uvidom u aktuelna merenja sa rezolucijom od nekoliko minuta.
  • Funkcionalnost kreiranja prostornih i atributivnih upita nad učitanim podacima radi izdvajanja određenih merenja pomoću filtera koji se kombinuju. Za željeni sloj moguće je generisati kompozitni upit, a rezultati će se prikazati u tabeli na dnu ekrana, odakle mogu dalje da se obrađuju ili izvezu po vremenskoj osi radi detaljnijeg uporednog uvida u dnevne statistike EMF merenja. Na sledećoj slici vidi se karta locirana na Niš sa prikazane tamošnje tri stanice putem njihovih ID šifri. Atributski podaci su filtritrani naprednim (kombinovanim) upitom na mesec april 2019. i na trenutni sadržaj mape. Rezultati upita su prikazani u tabeli na dnu ekrana gde mogu da se sortiraju, lociraju na mapi, ili izvezu u npr. CSV ili GeoJson fajl format. Iz konkretnog prikaza moglo bi se zaključiti da su stanice relativno blizu koncentrisane, da centralna stanica ima jedan pik maksimalne vrednosti koji utiče na ukupne statistike, a da su ostale merene vrednosti relativno ujednačene pojedinačno i međusobno po stanicama. Filtriranjem podataka koji predstavljaju slučajne greške u merenjima sagledava se realnija slika stanja nivoa EMF.
 

Pored izdvojenih primera uporedne analize, sama aplikacija poseduje dodatne GIS alate merenja na mapi, uvoz vektorskih slojeva, deljenje pripremljenog sadržaja itd. Stoga aplikacija predstavlja zaokruženu platformu sa bogatim funkcionalnostima za rad sa ovakvim podacima. Treba napomenuti da je određeni skup funkcionalnosti i podataka dostupan samo registrovanim korisnicima. Zainteresovani mogu kontaktirati autora radi registracije.